• Rruga "Pjeter Bogdani", Pallati 23/4, Kati i II, Tirane

Performanca financiare

Te dhena financiare: Kapitali, Asete, Portofoli, tregues sociale te gjeneruar nga impakti i kredive, raporte financiare dhe auditime transparente:

Kapitali/Equity 187,190 mije leke Raporti Kapital/Portofol 76.60%
Totali i Aseteve/Total Assets 259,951 mije leke Equity/Loan Portfolio Ratio  
       
Teprica e Kredive Aktive 244,385 mije leke Nr. kumulativ i Klientëve 19,924
Outstanding Loan Portfolio Cumulative No.of Clients
       
Klientë Aktivë 1,546 Klientë Aktivë Femra 50%
Active Clients Active Female Clients
       
Numri i Punësimeve të Krijuara 8 Numri i Punësimeve të Impaktuara 2,220
Number of New Jobs Created Number of Jobs Sustained
       
Numri i Klientëve Ruralë 66% Numri i Fëmijëve të Impaktuar 4,348
Number of Rural Borrowers Number of Impacted Children

 

Dokumentacion